Кількісно-лінгвістична діагностика інвестиційної привабливості підприємства

Для діагностики інвестиційної привабливості підприємства пропонуємо використовувати експертну оцінку з її подальшою трансформацією у кількісно-рівневу, тобто перетворенням на інтегральний показник. Він допоможе сформувати лінгвістичну оцінку рівня інвестиційної привабливості. Найдоцільнішим та обґрунтованішим у таких умовах є використання безрозмірної шкали Харрінгтона, яка передбачає п’ять рівнів оцінки в загальному інтервалі шкали від 0 до 1. Шкала Харрінгтона – універсальний у різних сферах кількісний вимірник параметрів досліджуваного об’єкта, її умовно розподіляють на п’ять ділянок, котрі характеризують різні рівні бажаності. Значення 0,37 є критичною точкою переходу показників із незадовільного рівня до задовільного.

Отже, після здійсненого дослідження запропонуємо інвестиційну привабливість підприємства діагностувати у такій послідовності: 1. Якісно-описова ідентифікація різних станів привабливості виокремлених складових iнвестиційної привабливості з подальшим її перетворенням на кількісні вимірники за допомогою шкали Харрінгтона. 2. Обґрунтоване визначення вагомості складових інвестиційної привабливості. 3. Комплексне оцінювання інтегрального рівня інвестиційної привабливості.

4. Інтерпретації рівня та стану інвестиційної привабливості підприємства відповідно до шкали Харрінгтона. За результатами виконаних досліджень ідентифіковано характеристики станів складових інвестиційної привабливості підприємств згідно з кількісними та лінгвістичними оцінками шкали Харрінгтона.

Отже, описова характеристика кожного стану відповідної складової інвестиційної привабливості зосереджена лише на істотних параметрах ідентифікації та не в змозі охопити всі можливі параметри. У зв’язку з цим, інвестори, маючи значно більший масив інформації, можуть, керуючись діапазоном відповідних інтервалів за шкалою Харрінгтона, визначати певний рівень привабливості. Якщо ж виникають сумніви стосовно вибору між певними станами, то зазвичай експертний метод рекомендує обирати гірший варіант з урахуванням ризиків прогнозування майбутніх станів функціонування підприємства.

Вагові коефіцієнти значущості виокремлених складових інвестиційної привабливості підприємства доцільно розраховувати на засадах використання багатокритеріального матричного підходу, що передбачає попарне порівняння значущості й пріоритетності зазначених складових. Зауважимо: пропонований механізм діагностики інвестиційної привабливості підприємства насамперед призначений для Користувачів – інвесторів чи їхніх представників, що дасть змогу достатньо об’єктивно і швидко визначити параметри інвестиційної привабливості за істотними характеристиками її складових.

Лід час діагностики інвестиційної привабливості зацікавленими суб’єктами (власниками, керівниками, фахівцями) існує загроза завершення отриманих результатів та їхньої певної необ’єктивності. Це пояснюється логічним прагненням таких суб’єктів діагностики залучити зовнішнього інвестора й додаткові фінансові ресурси.

Окрім того, запропонований підхід допомагає інвесторам зосередити увагу на складових інвестиційної привабливості, котрі викликають найбільше зацікавлення. Адже, як засвідчує практика, пріоритетними критеріями інвестування капіталу в наші підприємства є технологічно-майнова та товарна привабливість.

Оставить Ответ