• Впровадження заходів щодо реалізації Національ­ної програми сприяння розвитку малого підпри­ємництва в Україні.
Виходячи з важливого значення розвитку ма­лого підприємництва для економіки України, Верхов­ною Радою України було прийнято Закон України від 21.12.2000 №2157-111 «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», вона є комплексом взаємопов’язаних та хронологічно узгоджених заходів, спрямованих на реалізацію дер­жавної політики щодо вирішення проблем розвитку малого підприємництва.
Метою Національної програми та заходів що­до їїреалізації є створення належних умов для реаліза­ції конституційного права на підприємницьку діяль­ність, а також підвищення добробуту громадян Укра­їни шляхом залучення широких верств населення до такої діяльності.
• Реалізація регіональної політики сприяння роз­витку малого підприємництва.
За ініціативою та безпосередньою участю УФПП сформовано єдину державну мережу регіональ­них та міських фондів підтримки підприємництва, за допомогою ЯКИХ забезпечується пряма взаємодія міс­цевих органів виконавчої влади та органів місцевого са­моврядування з підприємцями, формується сприятли­ве середовище для розвитку підприємництва у регіо­нах.
• Запровадження ефективних кредитно-гарантій­них механізмів фінансування суб’єктів малого підприємництва.
Побудова ефективної фінансово-кредитної сис­теми, яка б дозволила суб’єктам малого підприємниц­тва мати доступ до фінансових ресурсів, визначається як один із пріоритетів державної політики у сфері під­приємництва.
Виходячи з цього, фонд, розглядався і час­тково виступав як безпосередньо фінансово-кредитна установа, трансформувався в інституцію, що здій­снює фінансове забезпечення державної політики роз­витку підприємництва відповідно до затверджених програм.

Діяльність УФПП у сфері фінансової підтрим­ки суб’єктів малого підприємництва визначається ді­ючими законодавчими актами, регламентується «По­ложенням про порядок використання Українським фондом підтримки підприємництва коштів, передба­чених на розвиток підприємництва в Україні» і стосу­ється таких напрямків:
ш фінансове забезпечення реалізації заходів Наці­ональної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні;
? фінансова підтримка окремих програм і проек­тів вітчизняних товаровиробників на конкур­сній основі через уповноважений банк;
? моніторинг виконання програм і проектів, ана­ліз ефективності використання інвестованих коштів;
? впровадження нових форм фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва;
? сприяння розвитку небанківського фінансово-кредитного сектора.
В цілому, злагоджений колектив УФПП пра­цює з метою покращення умов у сфері підприєм­ницької діяльності та прагне, щоб державні кошти, вкладені в бізнес, давали максимальну віддачу.
Український фонд підтримки підприємництва відкритий для конструктивної співпраці й готовий до найактивнішої участі у реалізації нових ідей, задумів та починань, що сприятимуть розвитку підприємниц­тва в Україні.