Архив рубрики: ‘Міжнародні фінанси’

Теорія інвестицій

Економічний прогрес національних економік, об’єктивно зумовлений циклічністю відтворювальних процесів, консолідується навколо інвестиційної діяльності, котру на сучасному етапі розглядають в обов’язковому контексті розгортання глобальних світових репродукційних механізмів, міжнародного руху капіталів.
Формування конкурентоспроможної економічної структури суспільств потребує мобілізації всіх національних ресурсів, абсолютного використання національних переваг. Подробнее »

Міжнародна інвестиційна діяльність

Відтак міжнародна інвестиційна діяльність займає особливе місце і в структурі зовнішньоекономічних пріоритетів України.
Потребу України в іноземних інвестиціях, крім усього іншого, зумовлено трьома важливими причинами:
- надзвичайно низькою інвестиційною активністю власних товаровиробників. За умов тривалої кризи та стагнації виробництва, його незадовільної прибутковості процес внутрішнього капіталотворення в останні роки практично майже припинився; Подробнее »

Зростання ролі інвестиційної діяльності

Зростання ролі інвестиційної діяльності в розвитку світової економіки, інвестиційний характер економічних циклів національного та наднаціонального рівнів, наявність досить стійких тенденцій, що яскраво виявляються в міжнародному русі капіталів, глобалізація і водночас поглиблення національної визначеності економік та вплив цих процесів на інвестиційні потоки, зумовлюють поглиблений інтерес дослідників до цієї галузі наукових знань. Подробнее »

Поняття й економічна природа інвестицій та інвестиційної діяльності

• Категорії інвестицій і інвестиційної діяльності. Проблема економічного зростання тісно пов’язана з наявністю ресурсів для розвитку економіки, удосконалення її структури. Найважливішим джерелом економічного зростання є інвестиції.
Економічну природу інвестицій зумовлено закономірностями процесу розширеного відтворення. Вона полягає у використанні додаткової частки суспільного продукту, національного доходу для збільшення кількості та якості елементів продуктивних сил суспільства. Подробнее »

Національний інвестиційний потенціал

Джерелом внутрішніх інвестицій є фонд нагромадження, або та заощаджувана частина національного доходу, що спрямовується на розвиток факторів виробництва, а також фонд заміщення, який компенсує знос засобів виробництва у вигляді амортизаційних відрахувань. Іншим джерелом інвестицій є залучені капітали іноземних інвесторів. Усі інвестиційні складові в сумі становлять сукупні (валові) інвестиції і формують структуру засобів, що впливають на інвестиційну діяльність суспільства і визначають темпи економічного зростання. Чисті інвестиції – це сукупні інвестиції за мінусом амортизаційних відрахувань.
Інвестиції класифікуються за такими ознаками: Подробнее »

Ділення інвестицій за об’єктами

За об’єктами прикладання інвестиції поділяються на:
- реальні – кошти, вкладені в матеріальні (будівлі, споруди, обладнання) та нематеріальні активи (патенти, ліцензії, «ноу-хау», документація науково-технічних та проектно-конструкторських робіт, програмні засоби тощо);
- фінансові – вкладання коштів у різноманітні фінансові інструменти – цінні папери, депозити, цільові банківські вклади.
За характером участі інвестора інвестиції бувають: Подробнее »

За ступенем та причинами ризику інвестиції діляться:

- безризикові, наприклад короткострокові інвестиції у країни зі стабільною економічною ситуацією;
- ризикові, зумовлені різними чинниками. Ці ризики, у свою чергу, поділяються на: форс-мажорні обставини – стихійні лиха (землетруси, повені, шторми, кліматичні катаклізми) та інші надзвичайні ситуації; Подробнее »

Аналіз еволюції інвестиційної теорії

- Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності. У суспільстві, побудованому на ринкових засадах, інвестиційна діяльність є вільною і регулюється загальним економічним процесом. Проте існує кілька обставин, коли держава бере на себе функції управління інвестиційними процесами:
- коли перед суспільством поставлено певну суспільно значущу мету, держава свідомо спрямовує політику економічних трансформацій, наприклад, під час структурної перебудови економіки;
- коли сама держава є стратегічним інвестором; Подробнее »

Інвестиційна політика держави

Міжнародна інвестиційна діяльність держав здійснюється у двох напрямах: вивезення капіталів і залучення іноземних інвестицій у країну.
Вивезення капіталів зумовлюється дією низки чинників:
- надлишком капіталів у країні (низькі норми прибутку чи брак відповідної економічної структури для застосування капіталів);
- потребою в нових ринках збуту, сировини; Подробнее »

Інвестиційна політика епохи меркантилізму

Теорія і політика меркантилізму формується одночасно зі світовим ринком, що його започаткували великі географічні відкриття XV-XVI ст. Після відкриття Америки та морського шляху навколо Африки зросли обсяги зовнішньої торгівлі.
Ця обставина вплинула на розвиток промислового виробництва, яке мало забезпечувати постачання значних обсягів товарів на зовнішній ринок. З іншого боку, відбувається нагромадження торгового капіталу, надлишок якого можна було використати для розвитку виробництва.
У XV ст. Європа потерпала від недостатньої кількості грошей – золота та срібла, які були еквівалентом товарної маси, що пересувалася з країни в країну, і водночас грошовою формою промислового та торгового капіталів. Подробнее »