Механізм комплексної діагностики розвитку підприємства

Як засвідчує аналіз даних, у теорії та на практиці в процесі діагностування розвитку підприємства проаналізовано відхилення, темпи приросту ключових показників і параметрів функціонування-Такий підхід дає змогу за сукупністю параметрів оцінити динамічні й структурні зміни у виробничо-господарській діяльності підприємства. Він спрямований насамперед на діагностику масштабів перетворень, тобто кількісний аспект розвитку. Окрім того, зазвичай упускається якісний аспект, що демонструє позитивні перетворення в продукції підприємства, забезпеченні ритмічності та безперервності виробництва, зростанні капіталізації підприємства і под. Використання певної сукупності показників для діагностики розвитку підприємства без їхнього подальшого узагальнення, інтегрування не допомагає сформувати цілісне уявлення про траєкторію розвитку підприємства загалом, адже динаміка індивідуальних показників з обраного переліку може істотно відрізнятись за обсягами та спрямуванням.

У зв’язку з цим, комплексну економічну діагностику розвитку підприємства запропоновано здійснювати на засадах обчислення інтегрального рівня розвитку, який за логікою залежатиме від двох ключових показників – рівня масштабності розвитку та рівня якості розвитку. Рівень масштабності розвитку підприємства засвідчує кількісну характеристику змін та перетворень, які відбулись на ньому.

Пропоновано обґрунтувати перелік найрепрезентативніших індикаторів, що підтверджують кількісні зміни у параметрах виробничо-господарської діяльності, за абсолютними показниками, оскільки йдеться про масштабність розвитку. Рівень якості розвитку демонструє ключові властивості підприємства, зокрема: ритмічність і бездефектність виробництва, капіталізацію вартості.

Однак проаналізувати лише динаміку показників упродовж обґрунтованого періоду недостатньо, адже необхідно визначити сукупну тенденцію кількісних змін. Найвиправданішими й обґрунтованими методами для узагальнення динамічних тенденцій сукупності показників є непараметричні методи виявлення та вимірювання зв’язків – так звані методи рангової кореляції. На підставі обраних методів можна визначити й обґрунтувати динамічний критерій, тобто рейтинг співвідношень темпів приросту ключових індикаторів функціонування підприємства, котрі надалі дадуть змогу за допомогою відповідних статистичних показників (коефіцієнта рангової кореляції Спірмана і коефіцієнта збігів Фехнера) оцінити фактичний стан динаміки названих індикаторів порівняно з критеріальним.

Зазначені статистичні показники пропонуємо узагальнити для обчислення інтегральних рівнів масштабності та якості розвитку підприємства. Розглянемо ретельніше та продемонструємо на прикладі умовних підприємств використання запропонованої моделі для визначення рівнів масштабності та якості розвитку підприємств.

Обґрунтування переліку ключових індикаторів, котрі найрепрезентативніше засвідчують кількісні та якісні перетворення, що відбуваються на підприємстві. Уся множина індикаторів, яка характеризує різноманітні сфери функціонування підприємства, зазвичай у динаміці відображає певні перетворення, але в межах дослідження масштабності розвитку зацікавлюють лише показники, котрі віддзеркалюють обсяги діяльності, результати, капітал, обороти, ефективність функціонування підприємства.

Оставить Ответ