Розвиток як категорія

Результати аналізу наукових джерел засвідчує: розвиток як категорію можна розглядати із декількох позицій; тобто розвиток як: процес (рух); результат; властивість; закономірність; динаміку. На підставі цього розвиток підприємства також доцільно розглядати багатоаспектно. Це розвиток підприємства як: – процес перетворення його якісно-кількісних параметрів; – результуюча характеристика параметрів підприємства у певних просторово-часових умовах; – іманентна властивість кожного підприємства; – констатація незворотності реалізації змін на підприємстві; – динамічна характеристика кожного підприємства. У зв’язку з цим, розвиток підприємства характеризується певними властивостями: іманентністю; закономірністю; незворотністю; спрямованістю; безперервністю; постійністю; рівневістю; перетворювальністю; динамічністю та ін. Отже, підсумовуючи, можна вирізнити такі ключові чинники, якi впливають на розвиток підприємства: 1. Ендогенні – забезпечення: технологічне; фінансове; матеріальне; сировинне; енергетичне; майнове; кадрове; інформаційне, також цілі підприємства.

2. Екзогенні – конкуренти, споживачі, постачальники, науково-технічний прогрес, державні органи влади, профспілки, інфраструктура забезпечення, міжнародні економічні відносини, законодавчі акти, стан економіки в країні, соціально-культурний рівень населення і под. З огляду на те, що немає однозначності й системності в типології розвитку, запропоновано комплексну класифікацію типів розвитку за низкою істотних та незалежних ознак. Цілеспрямоване управління розвитком на підприємстві потребує ідентифікування існуючого та бажаного типу розвитку.

Оставить Ответ