Аналіз діяльності підприємства

Аналіз діяльності підприємства проводиться перед складанням планів, при прийнятті управлінських рішень і контролю за їх виконанням. Предметом економічного аналізу в управлінні є господарська діяльність підприємства в цілому, окремого підрозділу, колективу чи окремого працівника. Матеріальне стимулювання праці базується на використанні: принципів і методів оцінки праці; методів економічної відповідальності; методів стимулювання виробництва потрібних суспільству товарів, послуг. Організаційно-розпорядчі методи управління по-суті є методами адміністративного впливу, так як правом на їх застосування наділяється адміністрація підприємства.

Успішне адміністрування полягає в тому, що на підприємстві розробляється чітка організаційна структура, розподіляються функції, права, повноваження, обов’язки та відповідальність всіх підрозділів підприємства та окремих працівників. Організаційно-розпорядчі методи управління забезпечують чіткий розподіл обов’язків в апараті управління; забезпечують дотримання правових норм та повноважень; здійснюють контроль за роботою підприємств в цілому, окремого підрозділу і працівників; здійснюють координацію трудової діяльності шляхом адміністративного впливу. Методи застосовують як заходи дисциплінарні, які порушують трудову дисципліну.

Цим методам притаманні і певні особливості: організаційно-розпорядчі методи управління можуть використовуватися самостійно, проте частіше використовуються як зв’язуючи між економічними методами управління та соціально-психологічними методами управління; передбачають однозначну реалізацію завдань керівника і як результат не надають виконавцю самостійності та ініціативи при вирішенні цього завдання; здійснюють прямий і швидкий вплив на об’єкт управління; характеризуються обов’язковістю виконання та підкріплюються заходами дисциплінарного впливу. Слід знати класифікацію організаційно-розпорядчих методів управління: 1. Методи організаційного впливу.

2. Методи розпорядчого впливу. 3. Методи дисциплінарного впливу.

Головна мета організаційного впливу – створення ефективних керуючих та керованих підсистем та забезпечення відповідності між ними. Класифікація методів організаційного впливу: регламентування; нормування, інструктаж, організаційне планування, аналіз, проектування та розвиток. Методи розпорядчого впливу – це способи реалізації повсякденної управлінської діяльності керівника.

Цим методам притаманні певні особливості та принципи. Розрізняють чотири типи методів дисциплінарного впливу: матеріальні, адміністративні, дисциплінарні, кримінально-правові. Соціальні методи управління відіграють велику роль в управлінні персоналом підприємства, оскільки дозволяють визначити місце і призначення працівника у колективі, виявити лідерів, забезпечити їм підтримку, поєднати мотивацію праці з кінцевою метою підприємства.

Забезпечити ефективні комунікації, вирішити конфліктні ситуації, що виникають у процесі управління підприємством. Метою соціальних методів управління є формування та розвиток колективу для оптимальної згуртованості його членів у процесі праці.

Шляхом забезпечення єдності інтересів, соціальної справедливості, ініціативи та відповідальності робітника за результатом індивідуальної та колективної праці. Об’єктом соціальних методів управління є людина, неформальна група або трудовий колектив в цілому, а суб’єктом – керівник або трудовий колектив, апарат управління.

Роль соціальних методів управління визначається у: структурній зміні та соціальних особливостей трудових колективів, виявляються неформальні групи; на їх основі посилюється соціальна активність колективу, ініціатива та творчість; передбачають демократичний вид управління підприємством; сприяють росту економічної ефективності господарської діяльності та вихованню у Робітників вдосконалення або підвищення ефективності праці та ін. Необхідно розуміти, що соціальні методи управління класифікуються за двома ознаками: 1. Соціологічні методи управління – соціальне планування, соціальне дослідження, особистісні якості, мораль, партнерство або єдність колективу, конкуренція та ін. 2. Методи соціального впливу – методи управління окремими явищами та процесами (методи управління соціальною активністю, методи соціального регулювання, методи управління нормативною поведінкою); методи управління індивідуально-особистісною поведінкою людини (метод переконання, метод особистого прикладу, метод орієнтуючих умов).

Оставить Ответ