Абсолютні індикатори

Найбільш інформаційно насиченими з позиції характеристики масштабів функціонування підприємства є такі абсолютні індикатори: – чистий прибуток/збиток підприємства; – чистий дохід від реалізації продукції; – собівартість підприємства; – середньорічна вартість активів; – середньорічна вартість основних засобів; – середньорічна вартість оборотних засобів; – середньоспискова чисельність працівників. Ці показники допомагають оцінити насамперед масштаби функціонування підприємства й отримані результати за відповідних умов функціонування. Отже, на підставі дослідження їхньої динаміки можна оцінити характер та масштабність розвитку підприємства.

Такі показники в певний спосіб взаємопов’язані, але з огляду на те, що надалі у розрахунках ми орієнтуватимемось на темпи та пріоритетність їхньої зміни, такий їхній перелік у жодному випадку негативно не вплине на отримані результати. Як підтверджують результати досліджень, найрепрезентативніші показники, котрі дають змогу діагностувати якість функціонування підприємства, – бездефектність і ритмічність виробництва, а також рівень капіталізації вартості підприємства.

Коефіцієнт бездефектності виробництва продукції відображає частку якісної продукції, яка відповідає всім стандартам якості, в обсязі товарної продукції набуває значень у діапазоні. Коефіцієнт ритмічності виробництва засвідчує систематичність виробничо-господарської діяльності, тобто виготовлення продукції за встановленим графіком і асортиментом.

Цей коефіцієнт визначається щомісячно або щоквартально на засадах порівняння планового та фактичного завантаження виробничих потужностей, причому можна брати до уваги і чинник сезонності, та набуває значень у діапазоні. Третій індикатор, що характеризує якісний аспект розвитку підприємства, – коефіцієнт капіталізації вартості.

Він відображає співвідношення ринкової і балансової вартостей підприємства. Під ринковою вартістю тут доцільно розуміти вартість підприємства у грошовому еквіваленті, за яку в певних просторово-часових умовах потенційно може бути відчужене підприємство на основі добровільних та правоздатних дій покупців і продавців.

Зазначимо, що відчуження може відбуватись унаслідок продажу акцій, паїв, часток і под. Балансова ж вартість підприємства зазвичай ототожнюється із вартістю його активів на певну дату. Коефіцієнт капіталізації вартості повинен перевищувати 1 та в динаміці прямувати до зростання.

Обґрунтування динамічного критерію, тобто еталонного рейтингу темпів приросту означених індикаторів. На цьому етапі виникає необхідність у визначенні еталонного рейтингу зміни показників. За “золотим правилом економіки” зміна названих показників, з допомогою котрих діагностують масштабність розвитку, повинна відбуватись у послідовності.

Випереджувальним у пріоритетності темпів приросту індикаторів, які характеризують якісні параметри розвитку, повинно бути зростання коефіцієнта бездефектності виробництва, що засвідчує невпинне зростання якості продукції. Вторинним є зростання коефіцієнта ритмічності – це наслідок поліпшення процесів планування, організування виробництва та маркетингу. Наступною за темпами зростання є зміна капіталізації вартостей, яка залежить від попередніх параметрів.

Названі співвідношення формують пріоритетність темпів зростання відповідних показників, тобто встановлюють динамічні критерії, котрі надалі слугуватимуть мірилами та нормами для порівняння. Формування інформаційного масиву даних стосовно значень за роками обраних індикаторів.

Сформуємо інформаційний масив даних згадуваних показників для трьох умовних підприємств. Зіставлення фактичної варіації темпів зростання показників із динамічним критерієм на засадах обчислення коефіцієнта рангової кореляції Спірмана та коефіцієнта збігів Фехнера.

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмана відображає відхилення між еталонними та фактичними рангами за динамічними рядами показників у відповідний період та перебуває в діапазоні. Коефіцієнт збігів Фехнера на підставі послідовного попарного порівняння рангів показників динамічного критерію виявляє відповідність фактичних рангових темпів зростання еталонним і перебуває у діапазоні.

Оставить Ответ