Поняття розвитку

Поняття розвитку глибоко відображено і в економічній науці, адже всяка економічна система змінюється з плином часу під впливом значного переліку чинників. Розвиток підприємства в економічній теорії та практиці господарювання відображається за допомогою життєвого циклу, – етапів і стадій життєдіяльності підприємства від створення до ліквідації. За найпоширенішою концепцією виокремлюють такі етапи життєвого циклу розвитку підприємства: зародження (реєстрація, початкове інвестування діяльності); зростання (нарощення обсягів виробництва і збуту, формування іміджу, зростання прибутку); пік діяльності (максимальні прибутки, обсяги виробництва і збуту); спад (згортання діяльності); ліквідація. Л. Лігоненко дещо модифікує наведений підхід, зазначаючи, що цикл розвитку підприємства реалізується через ключові стадії – піднесення, гальмування розвитку, криза, пожвавлення.

Окремі науковці під час визначення етапів життєвого циклу організації наводять паралелі з етапами життя людини, ідентифікуючи народження організації, її дитинство, юність, ранню та завершальну зрілість, старіння, смерть або відродження. Полікритеріальну модель до визначення етапів життєвого циклу розвитку підприємства розробив Д. Черчілль і Р. Льюїс, згідно з якою виокремлюють п’ять ступенів зростання бізнесу – існування, виживання, успіх, злет, зрілість, котрі ідентифікуються на підставі сукупності критеріїв, що охоплюють рівень ділової активності, вік компанії, розвиток формальних систем менеджменту, основну стратегію, взаємовідносини між власниками та менеджерами, стиль управління. Оригінальну модель розвитку компанії сформулював Л. Грейнер (1972 p.). Відповідно до неї життєвий цикл розвитку підприємства складається із п’яти стадій: зростання через креативність; директивне управління; делегування; координування; співпраця.

Кожна з окреслених стадій складається з фази розвитку, стійкого зростання, стабільності й революційних змін, покликаних ліквідувати кризи, притаманні відповідним стадіям (кризи лідерства, автономії, контролю, бюрократизації, довіри). Такий спектр моделей життєвого розвитку підприємства передбачає широке розмаїття критеріїв ідентифікування певних етапів, стадій, фаз, що значно ускладнює діагностування розвитку підприємства з метою оцінювання його ключових характеристик і прийняття відповідних управлінських рішень.

Вважають, що загальний період усіх стадій життєвого циклу підприємства становить 20-25 років, після чого відбувається його ліквідація або відродження на кардинально нових засадах. За оцінками експертів, тривалість кожного етапу життєвого циклу підприємства сягає: народження – до року; дитинство – 1-2 роки діяльності; юність – 3-5 років; рання зрілість – 6-10 років; завершальна зрілість – 11-20; старіння 21-25 роки діяльності.

До речі, в сучасних високодинамічних умовах тривалість життєвого циклу значно скоротилась. Окрім того, вона істотно відрізняється для підприємств різних розмірів і видів економічної діяльності.

Діагностику розвитку підприємства загалом наукова література практично не розглядає. Зазвичай під діагностикою розвитку розуміють статистичний аналіз рядів динаміки за обраними показниками з обчисленням ланцюгових і основних абсолютних приростів, темпів зростання, середніх темпів зростання, індексів зміни, з економіко-статистичним моделюванням динаміки і под. У теорії та на практиці фактично не використовують інтегральні показники діагностики траєкторії, масштабності, якості розвитку підприємства, що не дає змогу комплексно й узагальнено сформувати уявлення про напрям руху підприємства й масштабність перетворень на ньому.

Оставить Ответ