Ділення інвестицій за об’єктами

За об’єктами прикладання інвестиції поділяються на:
- реальні – кошти, вкладені в матеріальні (будівлі, споруди, обладнання) та нематеріальні активи (патенти, ліцензії, «ноу-хау», документація науково-технічних та проектно-конструкторських робіт, програмні засоби тощо);
- фінансові – вкладання коштів у різноманітні фінансові інструменти – цінні папери, депозити, цільові банківські вклади.
За характером участі інвестора інвестиції бувають:
- прямі, що передбачають безпосередню участь інвестора у виборі об’єкта інвестування і вкладанні коштів, участь у реалізації інвестиційного проекту на всіх стадіях інвестиційного циклу (передінвестиційні дослідження, проектування й будівництво об’єктів, виробництво);
- непрямі, опосередковані, що здійснюються через фінансових посередників – інвестиційні фонди й компанії, які акумулюють фінансові засоби, на свій розсуд інвестують їх та управляють ними. Фінансові посередники також розподіляють доходи від інвестицій між вкладниками коштів. Непрямі інвестиції в цінні папери називають портфельними інвестиціями.
За регіональними ознаками інвестиції розглядають як:
- внутрішні, тобто кошти, інвестовані вітчизняними інвесторами на терені даної держави;
- іноземні, тобто інвестиції іноземних юридичних та фізичних осіб, іноземних держав, міжнародних урядових та неурядових організацій на терені конкретної країни;
- зарубіжні, тобто ті, що їх здійснюють вітчизняні інвестори на території іншої держави (придбання або створення виробництв, придбання цінних паперів зарубіжних компаній, нерухомості, якогось майна тощо).
За термінами інвестування інвестиції бувають:
- короткострокові (короткострокові депозити, банківські вклади, ощадні сертифікати терміном до одного року);
- довгострокові (терміном понад один рік).
За формами участі інвестора: ці форми залежать від джерел формування інвестиційних ресурсів на мікрорівні, і поділяються на:
- власні ресурси інвесторів;
- позичені ресурси – державний кредит, кредит банків, позичені права;
- залучені на правах часткової участі спільно з ресурсами інших інвесторів (колективний інвестор). Ця обставина визначає, чи буде участь інвестора в інвестиційному проекті цілком самостійною, чи тільки частковою (пайовою) через прямий вклад або придбання акцій, концесій, облігацій та інших цінних паперів.