Архив рубрики: ‘Менеджмент’

Організація управлінської праці

Організація управлінської праці на підприємствах включає такі основні форми розподілу праці: функціональну, технологічну і кваліфікаційну. Розподіл праці залежно від кваліфікації працівників забезпечує раціональне використання персоналу і диференційовану оплату праці. Подробнее »

Масштаби керованості

Загальновідомо, що керувати – означає знати (і вміти), що потрібно зробити для того, щоб досягти бажаного результату. Організувати – означає створити діючий механізм, кожен елемент якого знає, як він повинен функціонувати, а їх взаємодія визначає розв’язання загального завдання. Подробнее »

Керівництво в організації

Наради, засідання, збори являють собою різні форми участі персоналу підприємства у розгляді, обговоренні, вирішенні будь-яких питань. Наради і засідання – найбільш поширені методи керівництва, способи підготовки і прийняття управлінських рішень, вивчення і формування думки колективу, оцінки здібностей підлеглих. Подробнее »

Функції фінансового менеджменту

Функції фінансового менеджменту як підсистеми управління підприємством: формування активів; формування фінансової структури капіталу; управління оборотними активами; управління необоротними активами; управління інвестиціями; управління формуванням власних фінансових ресурсів; управління залученням позикових фінансових засобів; управління фінансовими ризиками. Складовими фінансового механізму є фінансове забезпечення, фінансове регулювання та система фінансових індикаторів і фінансових інструментів, які дають змогу оцінити цей вплив. Подробнее »

Система функціонального менеджменту

Маркетингова діяльність фірми спрямована на те, щоб достатньо обґрунтовано, спираючись на запити ринку, встановлювати конкретно поточні і головним чином довготермінові (стратегічні) цілі, шляхи їх досягнення та реальні джерела ресурсів господарської діяльності, визначати асортимент і якість продукції, її пріоритети, оптимальну структуру виробництва і бажаний прибуток. Основною метою маркетингу є забезпечення оптимального співвідношення між попитом і пропозицією продукції визначеного виду і асортименту, досягнення найдоцільнішої швидкості просування товарів (послуг) на шляху від виробника до кінцевого споживача. Подробнее »

Галузеві особливості управління споживчою кооперацією

Домінуючою галуззю системи споживчої кооперації України є торгівля, що має суттєве значення для економіки держави. її специфічними функціями є: управління товаропостачанням; забезпечення зберігання товарних запасів; скорочення витрат; управління асортиментом в магазинах; процес торгового обслуговування. Подробнее »

Виконавчо-розпорядчі органи Укоопспілки

Виконавчо-розпорядчим органом Укоопспілки є правління. Їх засідання відбуваються раз в місяць. Подробнее »

Система та структура управління споживчою кооперацією, особливості їх формування

Кооперативна система економічного життя існує не ізольовано, а розвивається у конкурентному соціально-економічному середовищі держави і тому, загальні труднощі в країні відбиваються на становищі управління в системі споживчої кооперації. Система управління споживчої кооперації – це комплекс підсистем управління: керуючої та керованої, що закономірно пов’язані в єдині цілі. Подробнее »

Управління організаціями різних організаційно-правових форм

Необхідно пам’ятати, що, відповідно до Господарського кодексу України, виділяють наступні підприємства за формами власності: 1- Підприємства, що засновані на приватній власності (приватне підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб’єкту господарювання – юридичної особи. Подробнее »

Управлінські моделі

Модель являє собою узагальнене і спрощене зображення об’єкту дослідження у вигляді схеми, діаграми, алгоритму, блок-схеми, формули, послідовності, рівняння. Варто відзначити, що компонентами управлінської моделі є: цільові менеджменту, характер впливу зовнішнього оточення, варіація результативності, органи управління та внутрішній потенціал організації. Подробнее »