Архив рубрики: ‘Економічна діагностика’

Складові інвестиційної привабливості підприємства

У сучасних умовах функціонування підприємницьких структур простежується загострення конкуренції на всіх ресурсних і товарних ринках, що зумовлює необхідність в організаціях здійснювати систематичне оновлення техніки й технологічних процесів, підвищувати кваліфікацію працівників, упроваджувати сучасні управлінські системи, автоматизувати всі види діяльності тощо. Інноваційні перетворення зазвичай потребують значних капіталовкладень, а оскільки практично половина українських підприємств характерна збитковістю та неплатоспроможністю, то, відповідно, вони не в змозі фінансувати інноваційний розвиток власними коштами, кредитні ресурси для вітчизняних суб’єктів господарської діяльності також дорогі й недоступні. Подробнее »

Інтерпретаційна діагностика інвестиційної привабливості підприємства

Адміністративно-правова привабливість – демонструє організаційно-правову форму підприємства, його юридичну реєстрацію (наприклад, у спеціальній економічній зоні), перебування на спрощеній чи єдиній системі оподаткування, фігурування у судових позовах зовнішніх позивачів, існування кримінальних і адміністративних справ щодо підприємства, апарат управління підприємством та ін. Іміджево-брендова привабливість – характеризує наявність у підприємства розкрученого бренду, торговельної марки, сформованого іміджу на ринку. Інвестиційна привабливість підприємства – сукупність фінансово-економічних, соціальних, логістичних, технологічно-май-нових, адміністративно-правових, партнерських, іміджево-брендових, товарних характеристик підприємства, котрі забезпечують його пріоритетне становище у конкурентній боротьбі за інвестиційні ресурси. Подробнее »

Фінансово-економічна ефективність підприємства

Фінансово-економічну ефективність підприємства пропонують оцінювати за вибраними, найрепрезентативнішими індикаторами фінансового стану, зокрема: коефіцієнтами рентабельності активів, загальної ліквідності, автономії, фінансового левериджу, капіталовіддачею. Названі показники допомагають ідентифікувати прибутковість та інтенсивність використання капіталу підприємства, структуру капіталу і платоспроможність. Подробнее »

Полікритеріальний метод діагностики конкурентоспроможності промислового підприємства

Як засвідчують результати дослідження вітчизняного ринку, найважливішими складовими діагностики конкурентоспроможності промислових підприємств є: – конкурентоспроможність продукції підприємства; – ефективність функціонування підприємства; – концентрованість ринку, де функціонує підприємство. Інформаційну основу для діагностики конкурентоспроможності підприємств становить інформація про параметри продукції (власної та конкурентів), ціни ринкової продукції, фінансово-економічні показники функціонування підприємства з різних видів обліку, характеристики ринкової привабливості, акумульовані на підставі спеціальних маркетингових досліджень. Подробнее »

Поняття «конкурентоспроможність підприємства»

У визначенні поняття “конкурентоспроможність підприємства” також спостерігаються істотні розбіжності. Так, поширений погляд, згідно з яким під конкурентоспроможністю підприємства розглядається його здатність закріпитись на певному ринку, що є необхідною умовою досягнення конкурентоспроможності, однак – не єдиною, тому таке трактування дещо вузьке. Подробнее »

Сутність та методи діагностики конкурентоспроможності підприємства

На сучасному етапі національна економіка характерна активним становленням ринкових відносин, інтеграційними та глобалізаційними прагненнями, що зумовлює загострення конкурентної боротьби між суб’єктами господарської діяльності. Високого рівня конкурентоспроможності країни можна досягнути лише на засадах ефективного використання всього ресурсного потенціалу та формування конкурентоспроможних виробництв у різних галузях економіки. Подробнее »

Діагностика конкурентоспроможності підприємства

Економічні параметри продукції (цінові) – характерні вартісними властивостями товару – витратами на його придбання та використання впродовж періоду експлуатації чи споживання. “Жорсткі” параметри продукції – описують важливі функції товару й пов’язані з ними основні конструктивні характеристики (наприклад, стосовно машинобудівної продукції їх класифікують на технічні, ергономічні, експлуатаційні, ресурсоекономні та нормативно-регламентні). Подробнее »

Обґрунтування вагомості індикаторів з урахуванням галузевої специфіки й особливостей підприємства

Для забезпечення високого рівня адекватності результатів діагностики банкрутства достає необхідність у визначенні значущості запропонованих показників з метою аналізування. Щоби досягнути окресленого завдання, використовують переважно експертні методи. Подробнее »

Експрес-діагностика загрози банкрутства на засадах використання теорії нечітких множин

В умовах динаміки середовища функціонування, рецесії національної економіки особливої вагомості в діагностиці кризових явищ набуває фактор часу, що і зміщує акценти на використання експрес-діагностики в усіх сферах, зокрема і стосовно прогнозування загрози банкрутства. Експрес-діагностика загрози банкрутства ґрунтована на виокремленні переліку репрезентативних індикаторів, їхньому порівнянні з нормативними критеріальними значеннями для ідентифікування стану об’єкта в оперативному режимі. Подробнее »

Діагностика банкрутства підприємств

Для діагностики банкрутства підприємств, ґрунтованій на розрахунку окремих індикаторів, розроблено також достатньо розгалужений інструментарій. Наприклад, за системою комплексної однокритеріальної оцінки фінансового стану підприємства У. Вівера необхідно визначити перелік показників; коефіцієнт Вівера; рентабельність активів; фінансовий леверидж; коефіцієнт покриття активів чистим оборотним капіталом. Подробнее »